02/43 63 01 87

Vymáhanie pohľadávok

Zabezpečíme pre Vás rýchle a efektívne vymáhanie Vašich pohľadávok z obchodného styku.


V spolupráci s advokátskou kanceláriou pri vymáhaní pohľadávok zaistíme:

 • kompletný právny servis a vypracovanie potrebnej dokumentácie,
 • posúdenie právnej a reálnej vymožiteľnosti pohľadávky a stanovenie pravdepodobnosti úspechu v prípadnom súdnom spore,
 • spísanie mimosúdnej výzvy na zaplatenie pohľadávky, ktorou bude dlžník písomne vyzvaný na úhradu dlžnej sumy spolu s úrokmi z omeškania,
 • rokovanie s dlžníkom po doručení výzvy na zaplatenie vo veci úhrady pohľadávky prípadne jej dodatočného zabezpečenia,
 • spísanie žaloby o zaplatenie pohľadávky s návrhom na vydanie platobného rozkazu,
 • právne zastúpenie v konaní pred súdmi pri vymáhaní pohľadávky,
 • v prípade, ak Vaša pohľadávka bola právoplatne priznaná súdom, zaistíme Vám právne zastúpenie v exekučnom konaní, komunikáciu s exekútorom a dohľad nad priebehom exekúcie.

Prečo využiť naše služby:

 • našu odmenu neplatíte Vy, ale Váš dlžník,
 • pri všetkých právnych krokoch spolupracujeme s advokátskou kanceláriou,
 • pri vymáhaní pohľadávok všetky pohľadávky zostávajú vo Vašom vlastníctve, pričom nedochádza k jej postupovaniu na našu spoločnosť,
 • neberieme si percenta z vymožených pohľadávok, svoje pohľadávky dostanete v PLNEJ VYŠKE,

Poradíme Vám.

Kontaktujte nás za účelom preverenia vašej pohľadávky a stanovenia ďalšieho postupu.  

Dohodnite si termín stretnutia.


cenník kontaktujte nás