02/43 63 01 87

Likvidácia s.r.o. po novom

Likvidácia s.r.o. po novom- nová právna úprava

Nadobudnutím  účinnosti zákona č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola značne zmenená právna úprava procesu likvidácie obchodný spoločnosti a družstiev. Táto nová právna úprava likvidácie zavádza viacero nových povinností pre obchodnú spoločnosť, na ktoré sa bližšie pozrieme v tomto článku.

Nová právna úprava likvidácie rozlišuje medzi okamihom zrušenia obchodnej spoločnosti a okamihom vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie, pričom obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie až okamihom zápisu likvidátora do obchodného registra. So zápisom likvidátora do obchodného registra je spojená nová povinnosť zrušenej obchodnej spoločnosti zložiť do notárskej úschovy preddavok na odmenu likvidátora vo výške 1.500,- €, tento musí byť uložený zložený ešte pred podaním návrhu na zápis zmeny do obchodného registra.

Zápisom likvidátora do obchodného registra naň prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, pričom samozrejme likvidátor uskutočňuje len úkony smerujúce k likvidácií. Štatutárnemu orgánu spoločnosti takto zostáva len oprávnenie zvolať najvyšší orgán obchodnej spoločnosti. Súčasne vstupom obchodnej spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony obchodnej spoločnosti (príkazy, poverenia, splnomocnenia, prokúry) s výnimkou splnomocnení na zastupovanie v súdnych konaniach.

Po novom likvidátorom môže byť výlučne správca konkurznej podstaty alebo akákoľvek bezúhonná fyzická osoba zapísaná do registra fyzických osôb (občan Slovenskej republiky), ktorá spĺňa podmienky na ustanovenie za štatutárny orgán obchodnej spoločnosti (nemôže byť vedená ako povinný v registri poverení na vykonanie exekúcie a nemôže byť vedená v registri diskvalifikácií) a s ustanovení do funkcie likvidátora súhlasí. Na likvidátora

Novela sa okrem konkretizovania, kto môže byť likvidátorom obchodnej spoločnosti zamerala aj na povinnosti likvidátora, ktorý na jednej strane už nemá povinnosť žiadať správcu dane o súhlas s výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra, avšak na druhej strane mu pribudlo pár nových povinnosti, a to:

  • bezprostredne po vstupe obchodnej spoločnosti do likvidácie oznámiť všetkým známym veriteľom vstup obchodnej spoločnosti do likvidácie a zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o vstupe obchodnej spoločnosti do likvidácie a výzvu na prihlásenie pohľadávok
  • známe a prihlásené pohľadávky obchodnej spoločnosti zapísať do základného zoznamu pohľadávok, tento vyhotoviť do 45 dní odo dňa zverejnenia oznámenia vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie a uložiť ho do zbierky listín do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia
  • zistiť majetok obchodnej spoločnosti a jeho základný zoznam uložiť do zbierky listín v rovnakej lehote ako základný zoznam pohľadávok,
  • vytvorenie mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie.

Nová právna úprava likvidácie súčasne upravuje jej minimálnu dĺžku a túto stanovuje na 6 mesiacov odo dňa oznámenia o vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku, pričom táto môže byť predĺžená o ďalších 6 mesiacov v prípade, ak likvidátor zistí, že obchodná spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola. Následne ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a v Obchodnom vestníku zverejní oznámenie o skončení likvidácie. Následne štatutárny orgán obchodnej spoločnosti najvyšší orgán obchodnej spoločnosti, ktorý má rozhodnú o schválení dokumentov vyhotovených likvidátorom.

Novela upravuje fikciu schválenia účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku po márnom uplynutí lehoty 60 dní odo dňa jej zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to v prípade, ak do tejto lehoty najvyšší orgán obchodnej spoločnosti nerozhodne inak.

Hodnota preddavku na likvidáciu obchodnej spoločnosti bude vyplatená notárom v prospech likvidátora po uplynutí 30 dní odo dňa výmazu obchodnej spoločnosti z obchodného registra.

Veríme, že tento stručný prehľad likvidácie Vám poskytol potrebné informácie a v prípade, ak by ste potrebovali poradiť s procesom likvidácie Vašej obchodnej spoločnosti, prosím neváhajte sa nás kontaktovať.