02/43 63 01 87

Zmeny v Živnostenskom zákone

 Najdôležitejšie zmeny v Živnostenském zákone - užitočné informácie pre podnikateľov

Dňa 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla novelizácia Živnostenského zákona je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

1. Doterajšie označenia „živnostenský list“ a „koncesná listina“ sa nahrádzajú slovami osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Pri ohlásení živnosti sa vydá jedno osvedčenie o živnostenskom podnikaní, ktoré bude obsahovať všetky predmety podnikania. Zachová sa predchádzajúci spôsob spoplatňovania, a teda aj naďalej sa bude uhrádzať správny poplatok za každý predmet podnikania osobitne.

2. Skrátenie lehoty na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní.

Od 01.06.2010 je lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní 5 dní.

3. Zrušenie koncesovaných živnosti

Koncesované živnosti boli s účinnosťou od 01. 06. 2010 zrušené.

Živnosti, ktoré do 1. júna 2010 boli zaradené medzi koncesované, sú teraz zaradené medzi viazané živnosti. Týmto vznikajú tri základne kategórie živnosti:

- remeselné živnosti,

- viazané živnosti (do tejto kategórie spadajú pôvodné koncesované živnosti)

- voľné živnosti.

Zároveň tato zmena znamená, že oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká už dňom ohlásenia, t.j živnostenské podnikanie u všetkých živností je už založene na rovnakom princípe ohlásenia.

Dňom ohlásenia živnosti vznikne živnostníkovi oprávnenie na podnikanie.

4. Došlo k rozšíreniu okruhu remeselných živností:

– do zoznamu remeselných živnosti boli vložene dve nove remeselné živnosti strechár a manikúra – pedikúra.

- založenie remeselnej živnosti po absolvovaní rekvalifikačného kurzu bude podmienené nie len dokladom o vzdelaní ale aj dokladom o vykonaní následnej najmenej šesť mesačnej praxe v odbore.

5. Došlo k rozšíreniu okruhu viazaných živností:

- v činnostiach vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, ktoré sa stávajú od 1. júna 2010 živnosťami, môžu fyzické osoby a právnické osoby pokračovať do skončenia platnosti licencie udelenej na tieto činnosti podľa osobitných predpisov, najneskôr do 31. decembra 2010.

- sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré sa stáva od 1. júna 2010 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na túto činnosť získali podľa osobitného predpisu do 31. mája 2010, vykonávať do 31. decembra 2010.

Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 zostávajú v platnosti.

6. Zmena výšky správnych poplatkov na úseku živnostenského podnikania

Pri ohlásení živnosti sa vydá jedno osvedčenie o živnostenskom podnikaní, ktoré bude obsahovať všetky predmety podnikania. Zachová sa predchádzajúci spôsob spoplatňovania a to aj naďalej sa bude uhrádzať poplatok za každý predmet podnikania osobitne.

Viac informácií o výške správnych poplatkov od 01.06.2010 si prečítajte v článku RunBusiness News Zmena výšky poplatkov na úseku živnostenského podnikania.

7. Rozšírenie úlohy obvodného úradu (odbor živnostenského podnikania) ako jednotné kontaktné miesto (JKM).

Obvodný úrad (odbor živnostenského podnikania) plní aj naďalej úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona (§ 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia:

- ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,

- údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,

- údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka

- údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

- údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Súhrn najvýznamnejších zmien a rozšírenie úloh JKM si prečítajte v článku RunBusiness News Nové úlohy obvodných úradov ako Jednotných kontaktných miest.

 

Zdroj: internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky