02/43 63 01 87

Zmena výšky správnych poplatkov na úseku živnostenského podnikania

Zmena výšky správnych poplatkov

Od 1. júna 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, ktorý okrem iného novelizuje aj živnostenský zákon. Od 01.06.2010 sa pri ohlásení živnosti sa vydá jedno osvedčenie o živnostenskom podnikaní (jeden dokument), ktoré obsahuje všetky predmety podnikania. Zachová sa predchádzajúci spôsob spoplatňovania a to aj naďalej sa bude uhrádzať poplatok za každý predmet podnikania osobitne.

S účinnosťou od 01. 06. 2010 sú správne poplatky na úseku živnostenského podnikania nasledovné:

- Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť - 5 eur (zvýšenie správneho poplatku o 2 eur),

- Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť 15 eur (zníženie správneho poplatku o 1,50 eur. Zároveň do tejto kategórie spadajú pôvodné koncesované živnosti, ktoré boli touto novelizáciou Živnostenského zákona zrušené.

- Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú viazanú živnosť - 15 eur (zníženie správneho poplatku o 1,50 eur).

- Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa – 3 eur

- Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri -3 eur

- Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení - 6 eur

- Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni - 6 eur

- Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení - 3 eur

- Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti - 4 eur

- Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33) - 6eur

- Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe- 6 eur

- Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe - 20 eur

- Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike -100 eur

- Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis- 3 eurá

- Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán- 5 eur

- Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonoch -10 eur

Poplatky vyberané jednotnými kontaktnými siestami sa platia:

  • kolkovými známkami,
  • v hotovosti alebo
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

 

Zdroj: internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky